Ny frivillig ESG-standard for SMV’er (VSME ESRS)

Ny frivillig ESG-standard for SMV'er (VSME ESRS)

EFRAG har netop publiceret nyt udkast til en ny frivillig ESG-standard for for ikke-børsnoterede SMVer (forkortet VSME ESRS). EFRAG rådgiver EU og udarbejder forslag til nye ESG rapporteringskrav. Det nye udkast er sendt i offentlig høring, så der er mulighed for at kommentere på det frem til d. 21. maj 2024.

Udkastet er præciseret og udbygget i forhold til et tidligere udkast fra okt. 2023 og forventes at være tæt på den endelige udgave, som forventes publiceret medio 2024 (afhængig af høringsfasens resultater).

Standarden indeholder en række krav, men også vejledninger til forståelse og rapportering vedr. virksomhedens kravopfyldelse samt flere bilag fx en liste over bæredygtighedsforhold, der kan bruges til inspiration.

Standarden er med sine 56 sider langt mere overkommelig for SMV’er at forholde sig til end de 12 obligatoriske ESRS-standarder for de virksomheder, som er omfattet af CSRD-direktivet. Samtidig fylder standardens kravafsnit kun 15 sider, så det kan klart anbefales at sætte sig ind i den nye standard.

SMV-virksomheder kan i dag udgive bæredygtigheds-/ESG-rapporter uden at opfylde en standard herfor, men vi forventer at den nye standard vil blive rettesnoren for kvalificerede rapporter i fremtiden, da den kvalificeret vil understøtte de større virksomheders ESG-rapportering.

Kom I gang med ESG-arbejdet nu før I bliver presset til det af jeres kunder, banker eller andre forretningsforbindelser. Samtidig kan I signalere overfor jeres interessenter, at I tager jeres samfundsansvar alvorligt.

Efterfølgende introduceres hovedpunkterne i den nye standard.

 

Grundlæggende rapportering – Basis-modul

Standarden indeholder et basis-modul, som alle SMV’er, der ønsker at opfylde standarden skal rapportere på. Det omfatter 12 konkrete rapporteringspunkter, herunder 2 generelle, 5 på miljøområdet, 4 på det sociale område og 1 på forretningsadfærd.

På miljøområdet skal der rapporteres om energiforbrug samt på CO2-aftryk (dog kun scope 1 og 2). Desuden skal der i relevant omfang rapporteres om forurening af luft, vand og jord, biodiversitet, vand samt ressourceforbrug, cirkulær økonomi og affaldshåndtering.

På det sociale område skal der primært rapporteres om egen arbejdsstyrke, herunder ansættelsestype, kønsfordeling, arbejdsulykker, aflønning, lønforskelle, kollektive overenskomster, uddannelsesomfang mm.

Som noget nyt i forhold til det tidligere udkast skal der nu også rapporteres om evt. processer til at identificere, om der er medarbejdere i værdikæden, lokalsamfund, forbrugere og slutbrugere, som påvirkes eller sandsynligvis påvirkes negativt af virksomhedens drift, herunder produkter og services. I givet fald skal processen og dens resultater beskrives.

 

Udvidet rapportering – PAT-modul

For virksomheder, der også ønsker at informere om deres indsats og mål for at forbedre deres nuværende status jf. basiskravene, indeholder standarden et såkaldt PAT-modul, der indebærer information om virksomhedens politikker, handlinger og mål inden for klima og miljø, det sociale område og forretningsadfærd ESG samt yderligere 5 krav.

Vi forventer, at de fleste virksomheders interessenter vil forvente, at virksomheden arbejder med konkrete mål og forbedringer i.f.t. disse områder fx gennem reduktion af virksomhedens CO2-aftryk, hvorfor det kraftigt anbefales at opfylde kravene i PAT-modulet og medtage denne i virksomhedens ESG-rapportering.

PAT-modulet kræver gennemførelse en dobbelt væsentlighedsanalyse af de bæredygtighedsforhold, der har væsentlig betydning for virksomheden og dens interessenter i forhold til påvirkningsvæsentlighed og økonomisk væsentlighed.

Væsentlighedsanalysen indebærer, at virksomheden fastlægger de væsentlige bæredygtighedsforhold (udover basismodulets krav) som virksomheden skal rapportere om.

Desuden skal virksomheden rapportere på 5 yderligere områder, bl.a. om deres strategi og forretningsmodel, produkter/tjenester, væsentlige markeder og forretningsforbindelser, væsentlige bæredygtighedsforhold, politikker, mål og handlinger i forhold til ledelse af væsentlige bæredygtighedsforhold, nøgleinteressenter samt ledelse, roller og ansvar for bæredygtighed.

 

Rapportering i forhold til kunder og andre forretningspartnere

Som noget nyt indeholder standarden også et forretningspartner (BP)-modul, som har fokus på de rapporteringspunkter, som banker, investorer og kunder i dag eller i fremtiden forventes at stille informationskrav om til virksomheden.

Hvis virksomheden ikke har tilvalgt PAT-modulet kræver forretningspartner-modulet, at virksomheden gennemfører den førnævnte dobbelte væsentlighedsanalyse og dermed at virksomheden fastlægger de væsentlige bæredygtighedsforhold (udover basismodulets krav) som virksomheden skal rapportere om.

Derudover lægger BP-modulet op til, at virksomheden som led i sin rapportering af CO2-aftryk skal medtage scope 3 og dermed relevante værdikædepåvirkninger jf. den internationale GHG Protocol.

Endelig indeholder BP-modulet 11 konkrete rapporteringspunkter, som skal rapporteres, hvis de er relevante jf. væsentlighedsanalysen.
De 11 oplysningspunkter omfatter forskellige områder – i forhold til miljøområdet er der således krav om mål for reduktion af drivhusgasemissioner fx CO2, økonomiske effekter som følge af fysiske risici fra klimaforandringer, mængden af farlig og/eller radioaktivt affald samt en omstillingsplan for afbødning af klimaforandringer, herunder hvordan den sikrer begrænsning af den globale opvarmning til 1,5oC jf. Paris-aftalen.

På det sociale område er der krav om at oplyse kønsdiversitet i ledelsesgruppen, work-life balance (muligheder og omfang af orlov), antal lærlinge samt virksomhedens opfyldelse, overvågning og evt. overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s vejledende principper og erhvervsliv og menneskerettigheder og ILO-erklæringer (med 8 konventioner) om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.

Endelig er der i forhold til forretningsadfærd krav om information om evt. forretningsområder og tilhørende omsætning inden for produktion af kontroversielle våben, tobak, fossile brændstoffer og kemikalieproduktion.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk