Nye partnerskaber for upcycling af byggematerialer ved Titan Nedbrydning

Nye partnerskaber for upcycling af byggematerialer ved Titan Nedbrydning

Titan Nedbrydning arbejder fokuseret med øget genbrug af udvalgte byggematerialer. Gennem deltagelse i et NBE-program om udvikling af en grøn forretningsmodel fik virksomheden nye partnerskaber og udviklet sin kultur, viden og en konkret plan for øget genbrug og upcycling af brugte byggematerialer fx til bygning af orangerier.

Titan Nedbrydning er etableret i 2017 og er et landsdækkende nedbrydningsfirma med hovedkontor i Aalborg. Virksomheden har ca. 70 medarbejdere. Markedschef og ansvarlig for bæredygtig vækst Hans Ulrik Møller fortæller;

- NBE gennemførte en screening af en af vores nedbrydningsopgaver i aug. 2019 og det førte til en god samtale om mulighederne for øget genbrug af byggematerialer. Det satte gang i tankerne og ideen om, at vi gennem deltagelse i et NBE-projekt ”bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er” kunne udvikle en grøn forretningsmodel.

- Gennem projektdeltagelsen ønskede vi at sætte fokus på genbrug af udvalgte byggematerialer som træ (fx trægulve), vinduer og mursten. Desuden ville vi se på strategiske muligheder med den metodiske tilgang i ISO 14001, nye partnerskaber fx i aftagernetværk, organisationsudvikling gennem medarbejderinddragelse samt en øget profilering af vores bæredygtige indsats. Alt sammen noget, der skal gøre os til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for vores kunder.

Morten Rytter, medejer og administrerede direktør supplerer:
- Vi er 100 % motiverede for bæredygtighed, og vil gerne gøre vores for at skabe øget genbrug af brugte byggematerialer og dermed være med til at reducere de store mængder byggeaffald i Danmark.

 

Strategisk samarbejde om orangeri

Et vigtigt strategisk samarbejde for øget genbrug kom hurtigt op at stå. Virksomheden deltog i en NBE-workshop i sept. 2019, hvor virksomheden fik en introduktion til FN’s verdensmål. Hans Ulrik Møller fortæller:

- På workshoppen var der opgaver, hvor vi var grupperet efter branche. Jeg var i en gruppe med bl.a. Arkitektfirmaet Nord A/S og det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard K/S. Da workshoppen var slut, sagde jeg til de andre – var det så det? Men nej, der var stor interesse for at etablere en uformel gruppe, der skulle kigge på mulighederne for øget genbrug og upcycling af byggematerialer.

I gruppen sad, ud over de nævnte virksomheder,    også boligselskabet Plus Bolig, der gerne vil afprøve gruppens gode ideer i praksis. Gruppen har siden da holdt en række møder for konkretisering og realisering af ideerne, og blevet enige om at udvikle et koncept til bygning af orangerier i genbrugsmaterialer bestående af gamle mursten, genbrugstræ, brugte vinduesglas m.v.

 

Skub i processen

- Vi valgte at etablere et samarbejde med konsulent Anders Chr. Haahr, da han havde erfaringer med ISO 14001, grøn omstilling samt nedbryderbranchen – og generelt med byggeriets værdikæde, fortæller Hans Ulrik Møller.

I samarbejde med konsulenten blev virksomhedens projektmål, ønsker og ideer drøftet og projektet blev iværksat. I første omgang var der fokus på mulighederne for afsætning og genbrug af udvalgte byggematerialer. Hans Ulrik Møller siger:

- Jeg har haft kontakt til mindst 20 virksomheder bl.a. gulvproducenter for at få opbygget et aftagernetværk til udvalgte byggematerialer. Ideen var, at vi ville afsætte materialerne direkte fra nedbrydningspladsen, så vi undgik af være lagerførende.

Virksomheden løb dog hurtigt ind i den problemstilling, at miljøproblematiske stoffer fx PCB i gulve kræver miljøgodkendelse af aftagervirksomheden, når de skal bearbejdes. Gennem forsøg kunne virksomheden imidlertid påvise, at en tykkelseshøvl kan fjerne PCB’en fra gulvbrædder.

- Vi må desværre konstatere, at der pt næsten intet aftagermarked er til brugte byggematerialer. Og de få mulige aftagere forventer at få materialerne fra nedbrydning gratis, evt. mod at de selv henter dem. Da vi samtidig har ekstra udgifter til selektiv nedbrydning, er der ikke særlig god økonomi i blot at sælge de brugte byggematerialer, - i stedet vil vi satse mere på upcycling af byggematerialer til egentlige produkter, fortæller Hans Ulrik Møller.

Som led i processen anbefalede konsulenten, at virksomheden formulerede nogle bæredygtige visioner som et pejlemærke for den fremtidige indsats. Visionen er efterfølgende oversat til engelsk og rumænsk samt præsenteret og diskuteret med alle medarbejdere.

 

ISO 14001 for miljøledelse

Virksomheden ønskede at anvende ISO 14001 for miljøledelse som et metodisk grundlag for udvikling af et miljøledelsessystem. Konsulenten foreslog derfor at iværksætte en GAB-analyse gennem interview af en række ledere og medarbejdere for at få indsigt i den nuværende miljøindsats og give indtryk af kravene i ISO 14001.

- Det var en rigtig god proces at få en konkret dialog om miljøindsatsen i vores projekter, fortæller Hans Ulrik Møller og fortsætter: Analysen viste, at vi lever op til kundekrav og -aftaler samt alle myndighedskrav, men at vi i højere grad kan ensrette indsatsen og samtidig gøre mere i forhold til flere af kravene i ISO 14001 og vores egne visioner.

Virksomheden har i første omgang valgt ikke at formalisere et miljøledelsessystem efter ISO 14001 men i stedet at forbedre indsatsen på de områder, hvor GAB-analysen viste gode muligheder for en bedre opfyldelse af ISO-kravene.

- Vi oplever en direkte synlig effekt af, at vi er begyndt at italesætte vores miljøindsats. Alle bidrager med interesse til vores grønne indsats, og vi har strammet op på mange rutiner, så vi i højere grad lever op til alle kravene i ISO 14001, nævner Hans Ulrik Møller.

 

Ny grøn forretningsmodel

Som led i udvikling af den grønne forretningsmodel blev der foretaget en kortlægning af affaldsmængder af træ, vinduer og mursten i 2019 for alle projekter, og det blev estimeret, hvor store mængder, der forventes at kunne genbruges i 2022 samt til hvilke priser.

- Det var en stor opgave at opgøre konkrete affaldsmængder og svært at sætte estimater for de forventede priser, men samlet set viser tallene, at der p.t. ikke er store økonomiske potentialer i at sælge brugte byggematerialer. Til gengæld vil fx 25 % materialegenbrug medføre en CO2-besparelse på over 200 ton CO2, især fra genbrug af mursten, fortæller Hans Ulrik Møller.

- Vi kan pt afsætte de brugte mursten, men for de øvrige materialers vedkommende har vi vurderet, at der er bedre økonomi i, at vi i samarbejde med andre bl.a. arkitekter udvikler nye produkter baseret på brugte byggematerialer som fx vores orangeri, fortæller Morten Rytter og fortsætter:

- Vi ser genbrug og upcycling af brugte byggematerialer som et helt nyt forretningsområde, men også som et bidrag til vores nuværende hovedforretning, idet vi på den måde viser, at vi er en ansvarlig nedbrydningsvirksomhed. Det efterspørger vores kunder, og vi forventer at det på sigt bliver et samfundskrav, at myndighederne stiller krav om øget genbrug i byggeriet.

 

Inspirerende proces

- Det har været en god og lærerig proces, som har synliggjort, hvor vi er og gerne vil hen som en bæredygtig virksomhed. Vi har lært en masse af processen, herunder om de store udfordringer, der ligger i at ville gøre tingene anderledes end i dag, fortæller Morten Rytter, og fortsætter:

- Det er vigtigt for os, at vi har en medarbejder, der fokuserer på området og fungerer som tovholder. Det er med til at skabe nysgerrighed, og vi oplever en positiv forandringsparathed og udvikling af vores kultur i en bæredygtig retning.

Hans Ulrik Møller supplerer: - Det har været en god proces med indføring i den grønne verden. Vi har nu en organisation, der står med næsen i den samme retning og med en innovativ tænkning i forhold til, hvordan vi kan skabe forretning ved at rykke længere ind i den cirkulære økonomi.

- Især de medarbejdere, der forestår nedbrydning synes godt om indsatsen for øget genbrug. Flere af dem fortæller, at det altid har ærgret  dem at smide gode materialer ud. Desuden er det værdifuldt for os at være en del af et velfungerende og kreativt partnerskab, der viser mod til handling ved at gå sammen om udvikling og opførsel af et orangeri i genbrugsmaterialer, fortæller Hans Ulrik Møller.

- Vi har været meget glade for vores samarbejde med vores konsulent, som har været med til skabe klarhed over vores bæredygtige status og muligheder. Det har været en positiv proces med gode bidrag til udvikling af vores nye, grønne forretningsmodel, slutter Hans Ulrik Møller.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk