Energisyn af store virksomheder

Store virksomheder skal ifølge en ny bekendtgørelse senest d. 5. december 2015 og efterfølgende hvert fjerde år gennemføre et obligatorisk energisyn for at identificere energibesparelsespotentialer. Man kan kun undgå energisynet, hvis man er eller bliver certificeret efter energiledelsesstandarden ISO 50001 eller miljøledelsesstandarden ISO 14001/EMAS og samtidig medtager en energigennemgang efter ISO 50001.

EU har et overordnet mål om at nedbringe energiforbruget i EU med 20 procent i år 2020. Energienergieffektivitetsdirektivet, der trådte i kraft sommeren 2014, er et af de tiltag, der skal opfylde målet.

image4Det skønnes, at ca. 500 større danske virksomheder derfor skal foretage og indberette et energisyn efter bekendtgørelse 1212 af 19/11/2014. Kravene gælder alene virksomheder med mere end 250 ansatte, eller en omsætning på mere end 370 mio. kr. eller en balance på mere 320 mio. kr. samt deres datterselskaber i Danmark og EU.

Er virksomheden ejet af en koncern, der opfylder disse krav, er virksomheden således omfattet.

 

Vi oplever stor kundeinteresse for at gøre en mere proaktiv indsats gennem udvikling og indførelse af et ledelsessystem inden for miljø og energi, så virksomheden kan blive certificeret efter ISO 50001 energiledelse eller ISO 14001 (eller EMAS) miljøledelse, og herunder udfører en energigennemgang efter ISO 50001 pkt. 4.3.4.

Ved at indrapportere certificeringen til Energistyrelsen senest d. 5. dec. 2015 kan virksomheden undgå omkostningerne til at skulle lade eksterne energisynskonsulenter udføre et egentligt energisyn. Virksomheden får i stedet omkostninger til et certificeringsorgan. Samtidig opnår virksomheden dog nogle fordele bl.a. bedre profilering og bedre overblik over sine væsentlige energiforbrugere.

Energigennemgangen giver således et klart billede af virksomheden energiforbrug, idet virksomheden bl.a. skal identificere nuværende energikilder, evaluere nuværende energiudnyttelse og –forbrug og på den baggrund identificere områder med væsentlig energianvendelse. Dermed kan virksomheden bedre prioritere sine muligheder for at forbedre energipræstationen.

Det kræver en indsats at indføre miljø- eller energiledelse, men alle gør i forvejen en vis indsats. Erfaringen viser, at den ekstra indsats hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne normalt tjenes hjem allerede under projektet. Ved at indføre et miljø- eller energiledelses-system spares omkostninger gennem et mindre forbrug af f.eks. el, varme og vand og mindre affald. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og evt. kundekrav opfyldes.

Hvordan komme i gang?
Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektmål og en handlingsplan. Dernæst foretages kortlægning af de nuværende miljø- og energiforhold, der fastlægges miljø-/energimål, og iværksættes forbedringer. Endvidere fastlægges den nødvendige styring af miljø og energi-forholdene i virksomhedens drift og udvikling.

De forskellige indsatsområder samles i et miljø- eller energiledelsessystem, der beskriver indsatsen. Opfylder systemet kravene i ISO 14001/EMAS eller 50001, kan virksomheden opnå en certificering og dermed få et bevis, som kan anvendes til at opfylde kravene til energisyn i bek. 1212.