CSR-rapport jf. årsregnskabslovens §99

CSR - rapport jf. årsregnskabslovens §99

Årsregnskabsloven stiller krav til store virksomheder om at supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, herunder bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption.

Mange danske virksomheder oplever, at de med stigende omsætning og flere medarbejdere udvikler sig fra at være en mellemstor til en stor virksomhed (eller koncern), der har pligt til at supplere ledelsesberetningen med en CSR-redegørelse.

Da der samtidig er stigende kunde- og samfundsinteresse for og undertiden krav om en god CSR-indsats (Cooperate Social Responsibility), er opfyldelse af kravene i årsregnskabsloven samtidig en god anledning til at systematisere og profilere virksomhedens indsats på området. Det gælder ikke mindst i forhold til virksomhedens værdikæde, hvor der i dag ofte indgår produkter og aktiviteter fra lande, der har et andet CSR-syn end Danmark.

Hvem er omfattet?

Jævnfør årsregnskabsloven skal virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af følgende størrelser:

  • a) En balancesum på 156 mio. kr.
  • b) En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • c) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250,

defineres som en stor virksomhed og skal derfor efterleve kravene til regnskabsklasse C.

Hvad siger kravene?

CSR-kravene til regnskabsklasse C er beskrevet i §99 a, som anfører, at store virksomheders samfundsansvar skal integreres med deres forretningsstrategi og -aktiviteter, herunder:

  1. En kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel
  2. Virksomhedens politikker for samfundsansvar omfattende som minimum miljø, sociale forhold, medarbejderforhold, menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse.
  3. Oplysninger om, hvordan politikken omsættes til handling
  4. Oplysninger om de væsentligste risici i virksomhedens forretningsaktiviteter i forhold til forretningsforbindelser og produkter, herunder om hvordan risici håndteres
  5. Oplysninger om virksomhedens anvendelse af relevante nøglepræsentationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter
  6. Oplysninger om virksomhedens vurdering af opnåede resultater i regnskabsåret og evt. forventninger fremadrettet

I §99 b er der endvidere krav om, at store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan skal redegøre for opfyldelse af det opstillede måltal, udarbejde en politik på området m.v.

Hvordan komme i gang?

Vi kan tilbyde at hjælpe jer med at opfylde kravene i årsregnskabslovens §99. Har I allerede en CSR-redegørelse/-rapport kan vi tilbyde en GAB-analyse, hvor vi vurderer jeres nuværende redegørelse i.f.t. §99 og kommer med konklusioner og forbedringsforslag.

Vi kan også bidrage til en kortlægning og risikovurdering af jeres nuværende CSR-forhold og at I på den baggrund får prioriteret indsatsen, og fastlagt politikker, mål og planer, der beskriver jeres CSR-indsats. Endvidere kan vi hjælpe jer med at implementere CSR-indsatsen i.f.m. indkøb, udvikling og projekter samt i virksomhedens øvrige aktiviteter.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk